Lấy Token Không Bị Checkpoint, Lấy Token Full Quyền